Umowa

Umowa o świadczenie nauki w Polskiej Szkole EduGandawa przy Stowarzyszeniu EduGandawa VZW z siedzibą przy Kempstraat 113, 9000 Gandawa, a Rodzicem/Opiekunem zapisywanego do szkoły ucznia/uczennicy. Akceptacja umowy (po jej dokładnym przeczytaniu) dokonuje się poprzez zatwierdzenie formularza zapisowego online.

§1
Umowę zawiera się na okres: od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.

§2
Szkoła zobowiązuje się do:

1. Nauki uczniów według programu przedmiotów ojczystych określonych przez Polską Macierz Szkolną w Belgii, z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych MENu w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej za granicą.

2. Organizacji roku szkolnego, z uwzględnieniem wakacji, dni wolnych od nauki w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym, analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych i czasie określonym w §4 niniejszej umowy.

3. Zatrudniania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i dołożenia wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.

§3.
Opiekun zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia możliwości do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne (w gestii rodziców/opiekunów pozostaje również zapewnienie dziecku właściwego miejsca do ćwiczenia w domu, odrabiania prac domowych oraz motywowanie i dopilnowywanie systematycznego przygotowywania ucznia do zajęć).

2. Aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu z rodzicami/opiekunami.

3. Osobistego odbioru uczniów ze Szkoły lub przez osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu (formularz zapisowy online). Osoba odbierająca zawsze zgłasza wyjście z dzieckiem nauczycielowi.

4. Dostarczenia dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły.

5. Pisemnego powiadomienia nauczycieli o stanie zdrowia ucznia, alergiach, nietolerancjach pokarmowych i innych chorobach (formularz zapisowy online).

6. Terminowego uiszczenia opłat według schematu §5, pkt.2, 3 i 4.

§4.
1. Szkoła organizuje zajęcia polonijne w ustalone soboty od 09:00 do 12:30 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy wg. harmonogramu na https://szkola.edugandawa.be/plan-zajec/

2. Szkoła zobowiązuje się do organizacji nie mniej niż 30 spotkań lekcyjnych w roku szkolnym.

3. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia w godzinach 12:45 – 13: 45:

a) Religia w języku polskim w ramach wolnego wyboru – od klasy I do III, w 2 grupach wiekowych, obejmuje 14, godzinnych spotkań lekcyjnych w roku szkolnym. Chęć zapisania ucznia na zajęcia Religii wyraża się poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu zapisowym online.

b) Angielski w ramach wolnego wyboru – od klasy II, w 2 grupach zaawansowania, obejmuje 14, godzinnych spotkań w roku szkolnym. Chęć zapisania ucznia na zajęcia dodatkowe wyraża się poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu zapisowym online.

c) Kółko artystyczne w ramach wolnego wyboru – od przedszkola do EduPro, w 2 grupach wiekowych. Spotkania odbywają się po każdych sobotnich zajęciach. Chęć zapisania ucznia na zajęcia dodatkowe wyraża się poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu zapisowym online.

d) Klub gier planszowych w ramach wolnego wyboru – od klasy III do EduPro. Spotkania odbywają się po każdych sobotnich zajęciach. Chęć zapisania ucznia na zajęcia dodatkowe wyraża się poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu zapisowym online.

4. Plan zajęć na rok szkolny 2023/2024 zostanie udostępniony ostatecznie do końca sierpnia 2023 roku.

§5.
1. Nauka w Szkole podlega opłacie rocznej.

2. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, lecz za całość kształcenia w Szkole (+ ubezpieczenie dziecka) i wynosi € 320/rok – pierwsze dziecko, € 280/rok – drugie dziecko, € 60/rok – trzecie dziecko, kolejne dzieci – BEZPŁATNIE.

3. W przypadku zapisu 1 dziecka – czesne opłacane jest w całości od razu przy zapisie.

4. W przypadku zapisu kilku dzieci – należy dokonać opłaty rocznej jednego dziecka przy rejestracji oraz wpisowego w wysokości 100/50 euro za drugie/trzecie dziecko. Pozostałą kwotę należy uiścić do końca października 2023. Wpisowe wlicza się w całkowitą kwotę czesnego.

5. Czesne należy wpłacać na konto bankowe Szkoły BE25 0689 0508 3482 podając następujące informacje: IMIĘ I NAZWISKO ucznia.

4. Czesne można opłacić również gotówką przed lub po zajęciach lekcyjnych lub podczas sesji informacyjnej organizowanej raz do roku przez Zarząd Szkoły (data sesji informacyjnej na dany rok szkolny udostępniana jest z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB Szkoły).

5. Opłacenie czesnego jest warunkiem koniecznym do przyjęcia zapisu.

6. Odroczenie terminu płatności jest możliwe tylko w przypadku obustronnego porozumienia i za zgodą Zarządu Szkoły.

7. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole.

8. Oprócz czesnego Szkoła pobiera opłatę za wypożyczenie lub sprzedaż podręczników i materiałów drukowanych. Opłata uiszczana jest gotówką, bezpośrednio nauczycielowi.

a) Wypożyczenie podręcznika – jednorazowa opłata roczna od 5 do 10 euro, w zależności od klasy.

b) Zakup zeszytów ćwiczeń – według kosztu rzeczywistego.

9. Zajęcia Religii są objęte dodatkową opłatą w wysokości € 60 za ucznia. Opłaty należy dokonać poprzez uiszczenie przelewu na konto bankowe szkoły podając następujące informacje: IMIĘ I NAZWISKO ucznia + dopisek RELIGIA.

10. Zajęcia Angielskiego są objęte dodatkową opłatą w wysokości € 250 za ucznia. Opłaty należy dokonać poprzez uiszczenie przelewu na konto bankowe szkoły podając następujące informacje: IMIĘ I NAZWISKO ucznia + dopisek ANGIELSKI. Warunkiem utworzenia grupy na zajęcia jest zapis co najmniej 3 dzieci na dany poziom (początkujący lub zaawansowany).

11. Zajęcia Kółka artystycznego podlegają symbolicznej opłacie 20 euro na rok szkolny. Opłata pobierana jest w cel zakupu dodatkowych materiałów pomocniczych i ma na celu zapewnienie niezmiennej frekwencji na zajęciach. Opłata uiszczana jest gotówką, bezpośrednio nauczycielowi lub na konto bankowe szkoły.

12. Zajęcia Klubu gier planszowych podlegają symbolicznej opłacie 20 euro na rok szkolny. Opłata pobierana jest w cel zakupu dodatkowych materiałów pomocniczych i ma na celu zapewnienie niezmiennej frekwencji na zajęciach. Opłata uiszczana jest gotówką, bezpośrednio nauczycielowi lub na konto bankowe szkoły.

13. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego w przypadku zmiany kosztów utrzymania szkoły lub innych zewnętrznych przyczyn. Opiekun o ewentualnych zmianach winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiana wysokości czesnego potwierdzona stosownym aneksem.

14. Brak wpłat, bez pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia na odroczenie spłaty zaległości powoduje skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy.

§6.
1. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty.

2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym, dogodnym terminie. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu.

3. W skrajnych sytuacjach losowych, w których nie ma możliwości organizacji standardowych zajęć, Szkoła zobowiązuje się do organizacji lekcji online dla wszystkich grup wiekowych. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu.

3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia uczniów i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej nieobecności ucznia na zajęciach poprzez uzupełnienie formularza nieobecności dostępnego na stronie www.szkola.edugandawa.be lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na edugandawa@gmail.com.

§7.
1. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez Rodzica/Opiekuna postanowień niniejszej umowy lub zaleganie z zapłatą należnych opłat. W takim przypadku czesne nie podlega zwrotowi.

2. Opiekun ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w formie pisemnej bez podania przyczyny. W takim przypadku czesne nie podlega zwrotowi.

§8.
1. Integralną częścią umowy jest wypełniony formularz zgłoszeniowy ucznia wypełniany w formie elektronicznej na stronie internetowej Szkoły (lub w wyjątkowych sytuacjach w formie pisemnej).

2. Umowa ma formę dokumentu online, który musi zostań zaakceptowany podczas dokonywania zapisu.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Poolse School EduGandawa

Kamila Janiszewska                              Justyna Szewczyk

Dyrektor                                             Wicedyrektor

0484/69.18.01                                     0473/27.83.20

edugandawa@gmail.com

www.szkola.edugandawa.be

Adres korespondencyjny: Molendamstraat 3a, 9750 Ouwegem
Adres zajęć: budynek Freinetmiddenschool, Offerlaan 1, 9000 Gent (wejście od uliczki Martelaarslaan nr 9-11)

Oficjalne konto Polskiej Szkoły EduGandawa: BE25 0689 0508 3482.

FACEBOOK https://www.facebook.com/edugandawa/